آشپزی آشپزی ایتالیایی

کامپانل نوعی از پاستا که به شکل زنگوله است

کامپانل نوعی از پاستا که به شکل زنگوله است
نویسنده ashpazi

کامپانل «campanelle» نوعی از پاستا است که شبیه زنگوله ویا گل درست می شود(کامپانل در ایتالیایی به معنی زنگ کوچک است) . این پاستا باسس غلیظ سرو می شود و یا برای درست کردن کاسرول از آن استفاده می شود.

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

کامپانل

About the author

ashpazi

Leave a Comment